Rating 'Streaming репликация в PostgreSQL за средни по размер бази данни'