Оценяване на „Повишаване на общественото доверие чрез отворени данни“